Turris odmítá připojení - NGINX

Zdravím,
na Turrisu jsem rozjel NGINX s reverse proxy. Server přesměrovává na různé IP podle názvu subdomény, ze které klient přistoupí. Vše na začátku fungovalo. Pak jsem chtěl přenastavit připojení na SSL. Takže jsem předělal porty a přidal v konfigu certifikáty a klíče. Od této doby přestalo vše fungovat. Připomínám, že jsem zasahoval pouze do configu NGINX. Zajímavé je, že dlouhou dobu nefungovalo ani Lighttpd (ani na nových portech 81 a 543). Pak jsem tento problém vyřešil pomocí příkazu /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf z vlákna Lighttpd keep crashing after last update. Bohužel NGINX stále nefungoval. Zkusil jsem jej tedy kompletně odinstalovat a smazat konfig. Avšak ani po tomto reinstalu a novém nainstalování NGINX nefunguje. Nejčastěji mi prohlížeč hlásí Web 192.168.0.1 odmítl připojení. Bohužel v TurrisOS nefunguje ani jeden příkaz pro zjištění stavu deamona, jako je například service nginx status a podobné. Je tedy nějaká možnost diagnostiky, co může komunikaci blokovat? Zjišťoval jsem, zdali NGINX poslouchá na portu 80 a děje se tak. Co se týče logu, tak i NGINX je velice skromný. Mám level info a jediné, co občas vyskočí je:
client timed out (110: Connection timed out) while waiting for request, client: 192.168.0.184, server: 0.0.0.0:80
Popravdě nechápu, co se stalo. Zkoušel jsem prohrabat firewall, nastavení sítě a nic nevidím. :frowning:

Have you tried: netstat -nltp | grep nginx to see if it is running & what ports it is listening on?

Yes, I tried. The output was:

netstat -nltp | grep nginx
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1140/nginx.conf -g
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1140/nginx.conf -g

I thought it might be a problem in uCollect?

I can’t see how. What makes you think that?

Anyway, nginx is definitely listening on the correct ports. I assume nothing else has grabbed those ports on fixed interfaces? That is, check: netstat -nltp | grep ':80\|:443' only returns nginx.

If thats OK, probably the next troubleshooting step would be to look at your nginx.conf file, something like: cat /etc/config/nginx.conf

I think that, because uCollect emulate the most attacked ports. And port 80 too. And sometimes browser show me login box.

The command netstat -nltp | grep ':80\|:443' shows me this output:
netstat -nltp | grep ':80\|:443'
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1140/nginx.conf -g
Everything seems okay here.

And config file is same as from this tutorial Tutorial NGINX.

[details=cat nginx.conf]cat nginx.conf
user nobody nogroup;
worker_processes 1;

error_log logs/error.log;

events {
worker_connections 1024;
}

http {
include mime.types;
index index.php index.html index.htm;
default_type text/html;
sendfile on;
keepalive_timeout 65;
gzip on;
gzip_min_length 1k;
gzip_buffers 4 16k;
gzip_http_version 1.0;
gzip_comp_level 2;
gzip_types text/plain application/x-javascript text/css application/xml;
gzip_vary on;
server {
listen 80;
fastcgi_connect_timeout 300;
fastcgi_send_timeout 300;
fastcgi_read_timeout 300;
fastcgi_buffer_size 32k;
fastcgi_buffers 4 32k;
fastcgi_busy_buffers_size 32k;
fastcgi_temp_file_write_size 32k;
client_body_timeout 10;
client_header_timeout 10;
send_timeout 60;
output_buffers 1 32k;
postpone_output 1460;
root /usr/share/htdocs; # Složka, ve které se nachází web
location ~ .php$ {
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
if (-f $request_filename) {
fastcgi_pass 127.0.0.1:1026;
}
}
}
}
[/details]

And now is website working from local network. From outside is still login form and sometimes error 403.